Hyper-v

1
2
3
4
#关闭hyper-v
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off。
#启用hyper-v
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto